Skip to main content

Woningcorporatie, gemeente, zorgorganisatie

Maar ook energie-/watermaatschappijen en  zorgverzekeraars hebben een sociale verantwoordelijkheid richting hun klanten

Niet alleen werkgevers hebben belang bij een financieel gezonde medewerker. Dit geldt ook voor andere partijen, zoals bijvoorbeeld woningcorporatie, gemeente en zorginstelling:

Woningcorporatie

Huurders met een huurachterstand. Het zijn er veel. U volgt uw incassoprocedure en incasseert op sociale wijze, maar is dit voldoende? Ik denk dat het nóg beter kan. Woningcorporaties hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van goed verhuurderschap en het sociaal oplossen van een huurachterstand is één van die verantwoordelijkheden. Als corporatie wil je eigenlijk nooit ontruimen. Toch gebeurt dit.

Veel huurders met huurachterstand hebben wel de motivatie en intentie de huur te willen betalen. Het is vaak de laatste post dat ze niet betalen, omdat ze dan niet anders meer kunnen. Ze spreken een betalingsregeling af, maar kunnen deze eigenlijk niet voldoen. Door het op deze manier op te lossen is het  probleem even weg. 

De betalingsregeling wordt niet nagekomen en een overdracht naar een incassobureau of deurwaarder dreigt. Overdracht betekent bij een huurachterstand van twee maanden een extra schuld van gemiddeld € 225,-. Hiermee raakt uw huurder verder in de problemen. 

Wat kunt u beter doen?

Door het niet nakomen van betaalafspraken, is het een feit dat uw huurder een financieel probleem heeft. In plaats van een overdracht naar een incassobureau of deurwaarder, kunt u uw huurder een keuze geven. Bespreek met uw huurder op een positieve manier het achterstandsprobleem en dat het wellicht verstandig is hulp te zoeken bij het oplossen van zijn financiële situatie.

Een budgetcoach biedt in dat geval uitkomst. Merkt u dat de huurder twijfelt, benoem dan vooral de voordelen ten opzichte van de nadelen. Het grootste voordeel is dat hij kosten van een deurwaarder bespaart. Bij het inschakelen van een budgetcoach investeert de huurder in zichzelf, zodat er een uitzicht kan komen op een definitieve oplossing.

Voordeel bij inzet van een onafhankelijke budgetcoach

 • Achterstanden bljven in eigen beheer
 • Geen deurwaardersnota’s die u betalen moet wanneer een huurder de schuldsanering in gaat
 • Op korte termijn zekerheid van een passende betalingsregeling voor het oplossen van de huurachterstand –> op lange termijn lagere huurachterstanden
 • Goed verhuurderschap –> u draagt bij aan het stabiliseren van de financiële problemen bij uw huurder

Gemeente

Schuldhulpverlening is pas zinvol als je ook weet dat een schuldenaar in de toekomst geen schulden meer maakt. Er moet dus niet alleen aandacht zijn voor het oplossen van de schulden, maar er moet tegelijkertijd gewerkt worden aan een verandering ten aanzien van geld- en bestedingspatronen. 

Een budgetcoach kan op diverse plekken vóór, tijdens en na een schuldsaneringstraject ingezet worden.

Voor aanmelding schuldsanering:

Er zijn schulden, maar nog zodanig dat cliënt deze zelf nog kan oplossen. Goede begeleiding en ondersteuning thuis kan voorkomen dat iemand schuldsanering moet aanvragen. Voordeel is dat de cliënt zijn financiën nog in eigen beheer heeft en eigen verantwoordelijkheid behoudt. 

Ná aanmelding schuldsanering:

Veel cliënten hebben in deze eerste fase moeite de overbruggende periode waarin ze zitten door te komen. De kans op uitval is groot. Ze worden geacht geen nieuwe schulden te maken, terwijl ze geen overzicht meer hebben in hun situatie. Daarbij is het inkomensbeheer nog niet gestart. Cliënten verkeren hierdoor in hoge mate van stress. De kans om alsnog ‘verkeerde’  keuzes en beslissingen te maken is groot. Door in deze fase intensieve begeleiding te bieden, met als doel stabilisatie en vasthouden motivatie, verlaag je uitval. 

Na afloop schuldsanering (nazorg):

Na het afronden van een schuldtraject met schone lei, is het belangrijk dat cliënt zijn schuldenvrije toekomst vasthoudt. Door cliënt begeleid uit te laten stromen, kan hij wennen aan de nieuwe veranderde financiële situatie en voorkomt u recidive. Daarbij is het goed dat  cliënt tijdelijk nog ondersteund wordt bij het opbouwen van een eigen administratie en het maken van toekomstplannen, zoals sparen voor onvoorziene uitgaven, maar ook voor leuke dingen.

Voordeel bij inzet van een onafhankelijke budgetcoach

 • Voorkomen sanering
 • Lagere uitval door begeleiding bij stabilisatie en motivatie
 • Tijdbesparing –> Sneller doorlopen fasen schuldtraject
 • Eerder uitsluitsel akkoord minnelijke regeling
 • Voorkomen recidive

Zorgorganisatie

Als zorginstelling bent u er voor uw cliënten. Uw (ambulant) begeleiders bieden op allerlei fronten hulp en ondersteuning. Deze begeleiding is gericht op het aanleren  van vaardigheden op allerlei leefgebieden zoals bijvoorbeeld wonen, financiën en participatie in de maatschappij. Daarmee zijn uw medewerkers breed onderlegd.

Begeleiden bij financiën is een vak apart. Als de financiën van uw cliënt instabiel zijn, kan dit onrust geven en verdere begeleiding op andere leefgebieden in de weg staan. Goede financiële ondersteuning is dan essentieel. 

Heeft uw cliënt intensievere financiële begeleiding nodig en wilt u op dit gebied ook de beste zorg verlenen, dan is een budgetcoach betrekken een prima keus. Uw cliënt doorsturen naar bewindvoering kan té vroeg zijn. Bewindvoering is niet altijd noodzakelijk.

Iedere cliënt is anders en heeft maatwerk nodig. Een cliënt kan al prima baat hebben bij iemand die overzicht en inzichten brengt. Iemand die de cliënt laat inzien welke financiële mogelijkheden er zijn en welke keuzes gemaakt kunnen worden. Iemand die contact opneemt met schuldeisers en zodoende regelingen afsluit, zodat de rust terugkeert en de begeleiding op  andere leefgebieden weer opgepakt kan worden.  

Ook zal er een groep cliënten blijven die wel  beschermingsbewind nodig heeft. Dit kan één van de uitkomsten zijn tijdens het budgetcoachingstraject. In dat geval kan altijd nog het advies gegeven worden om de maatregel van beschermingsbewind in te zetten. 

 

Budgetcoach in te zetten:

 • ter voorbereiding richting zelfstandigheid en zelfstandig wonen van de cliënt.
 • bij opzetten administratie
 • bij het aanleren van budgetvaardigheden
 • voor het oplossen van beginnende schulden
 • doorverwijzing en ondersteuning tijdens schuldhulptraject bij problematische schulden

Graag ga ik de samenwerking met u aan om de maatschappelijke kosten die schulden met zich meebrengen te verminderen. U ook?

Van overleven  —-> naar leven!